Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Hieronder leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Dedicon, gevestigd aan Traverse 175, 5361 TD Grave en CBB, gevestigd aan Paul Krugerweg 39,
3851 ZH Ermelo, hierna te noemen “de Leesbutler” zijn aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Leesbutler verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

U kunt ons informatie verstrekken door het invullen van formulieren op onze website(s) of door contact met ons op te nemen. Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert op onze websites, ons een verzoek stuurt, inschrijft voor een nieuwsbrief, contact opneemt met onze klantenservice, een contract afsluit voor de levering van diensten, deelneemt aan een enquête of wanneer u een probleem meldt met onze site.

De persoonlijke informatie die u hiervoor verstrekt, zijn:

 • naam
 • adres
 • e-mailadres
 • telefoonnummer 
 • uw reactie of vraag

Deze gegevens zijn nodig om ons in staat te stellen onze diensten te verstrekken en/of u antwoord te bieden. Daar waar van toepassing worden tevens de volgende gegevens door u verstrekt:

 • geslacht
 • bedrijfsnaam
 • uw toestemming voor ontvangst van nieuwsbrieven
 • Verklaring leesbeperking – wettelijk verplicht conform uitzonderings-artikel 15i binnen Auteurswet
 • Verklaring Lidmaatschap (indien van toepassing op het door u geselecteerde product)
 • Bestellingen
 • Factuuradres
 • Verzendadres
 • IBAN-gegevens – voor de verwerking van betalingen

Buiten de door u ingevulde gegevens worden er op de website van de Leesbutler gegevens verzameld die u achterlaat bij je bezoek aan de website, zoals uw IP-adres of afhankelijk van de cookie-instellingen, geanonimiseerde, statistische gegevens over de informatie op de website die door bezoekers wordt opgevraagd. Zie hiervoor ook het kopje cookies.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Leesbutler verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
De verklaring leesbeperking die u actief aan ons hebt verstrekt bij het aanvragen van een dienst.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

De Leesbutler verwerkt uw persoonsgegevens op basis van deze grondslag:

 • Wettelijke verplichting:
  • Bewaren facturen
 • Uitvoering overeenkomst:
  • Verklaring leesbeperking: wij mogen onze gesubsidieerde diensten alleen aanbieden aan de geverifieerde doelgroep.
  • Adres-, bank en contactgegevens: voor distributie, verzending en facturatie van onze producten aan klanten en het verschaffen van informatie over onze dienstverlening.
 • Gerechtvaardigd belang:
  • Surfgedrag: voor het verbeteren van onze websites en online dienstverlening. De Leesbutler verwerkt de persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang om haar website (en online dienstverlening) te verbeteren en haar te beschermen tegen cyberaanvallen of andere onrechtmatige daden.
 • Toestemming:
  • Alle overige

Op basis van deze grondslagen verzorgen we diensten voor u, inclusief maar niet beperkt tot:

 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Het afhandelen van uw bestelling en betaling.
 • Contact met u te kunnen opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Verzenden van onze nieuwsbrieven en/of reclamefolders (waarvoor u zich te allen tijde kunt afmelden).
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • De Leesbutler analyseert en volgt uw (surf)gedrag om daarmee onze websites te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren en behoefte.

Minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via klantenservice@deleesbutler.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsdata > twee jaar vanaf moment administreren > voor de verschillende websites is dat voor afhandeling van de door u gevraagde informatie en/of uitvoering van onze dienstverlening.
 • Reproductiedata (bestellingen) > twee jaar na einde account/lidmaatschap > voor vragen/klachten n.a.v. een geleverde reproductie en mogelijkheid ter verbetering.
 • Financiële data (bankgegevens/ factuurinformatie) > zeven jaar vanaf moment administreren > wettelijk verplicht vanuit Rijksbelastingdienst.
 • Onderzoek data > twee jaar vanaf activiteit op de website > samenstellen van gebruikersstatistieken; verbeteren van websites en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren en behoefte.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Leesbutler deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Zo zorgen we voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Leesbutler blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekken we uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Dit doen de bedrijven en personen die ons helpen bijvoorbeeld: 

 • Ze ontwerpen, beheren en verbeteren onze ITsystemen, internettools en applicaties.
 • Ze versturen emails en post, maken video’s en brochures.
 • Ze doen klantonderzoek zoals enquêtes.
 • Ze helpen ons met het plaatsen van advertenties op websites en social media buiten de Leesbutler.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Leesbutler gebruikt functionele en geanonimiseerde analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De Leesbutler gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op onze websites worden mogelijk ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven.

Hieronder een overzicht:

 • Google Analytics: analytische cookie die websitebezoek meet voor gebruikte zoektermen in de zoekmachine op de website zelf, gebruikte links binnen de website en gebruikte links om op onze websites te komen. We hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten, het laatste octet van het IPadres is gemaskeerd en 'gegevens delen' is uitgezet. Verder maken we geen gebruik van andere Googlediensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Bewaartermijn is twee jaar.
 • YouTube, Facebook, SoundCloud en Twitter: deze social media registreren statistieken die bijhouden hoe de bezoeker de verschillende websites gebruikt en welke berichten, video’s, audiobestanden en feeds de gebruiker heeft gezien. Bewaartermijn is twee jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen en de verwerking te beperken.  Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

Alle informatie, communicatie of acties worden kosteloos aan u verstrekt tenzij een dergelijk verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter ervan, in dat geval mag ons bedrijf een redelijke vergoeding in rekening brengen (rekening houdend met de administratieve kosten van de communicatie) of het verzoek weigeren.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar klantenservice@leesbutler.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Leesbutler neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via klantenservice@leesbutler.nl.

Beide organisaties hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • streng wachtwoordbeleid. Alleen geautoriseerde medewerkers krijgen toegang tot uw gegevens.
 • alle medewerkers zijn verplicht een securityawareness training te volgen. Zij kennen hierdoor de gevaren en de risico’s bij de verwerking en opslag van uw gegevens. En ze weten hoe hiermee om te gaan in het kader van de nieuwe AVGwet.
 • geavanceerde beveiligingssoftware, zoals antiransomware, antivirus, data-encryptie en firewalls. Deze software vermindert de kans dat het computersysteem van de Leesbutler wordt besmet met kwalijke software die schade kan toebrengen aan data of die een datalek kan veroorzaken.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam emails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IPadres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Wijziging Privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd op het moment dat door toevoeging van een nieuwe functionaliteit op de website andere verwerkingen plaatsvinden dan hier is beschreven. Eventuele toekomstige wijzigingen in de wijze waarop wij de bescherming van persoonsgegevens hebben georganiseerd, worden via deze privacyverklaring op onze website gepubliceerd.

Om zeker te zijn dat u bekend bent met de wijzigingen, vragen wij u de privacyverklaring regelmatig te controleren.

Deze versie van de privacyverklaring is van kracht sinds: februari 2019.