Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene gebruiksvoorwaarden (de "Voorwaarden") wordt verstaan onder:

 1. "Gebruiker": iedere natuurlijke of rechtspersoon die geregistreerd is/wordt bij De Leesbutler website en met wie Dedicon/ CBB een Registratieovereenkomst sluit, dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan, of aan wie Dedicon/ CBB een aanbieding doet of jegens wie Dedicon/ CBB enige (rechts)handeling verricht.
 2. "Bedrijfsmatige Gebruiker": een Gebruiker, die een onderneming drijft welke is ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel.
 3. "Eindgebruiker": de eindgebruiker van Producten, geregistreerd bij Dedicon/ CBB .
 4. "Gebruikstermijn": termijn waarvoor de Bestelling wordt aangegaan.
 5. "Website": leesbutler.nl (www.leesbutler.nl), waarop Bestellingen kunnen worden geplaatst.
 6. "Registratieovereenkomst": iedere registratieovereenkomst die tussen Dedicon/ CBB en Gebruiker tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die registratieovereenkomst.
 7. ''Gebruiksovereenkomst": iedere schriftelijke overeenkomst die - als onderdeel van de Registratieovereenkomst - tussen Dedicon/ CBB en een Bedrijfsmatige Gebruiker tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die gebruiksovereenkomst.
 8. "Producten": alle materialen die het onderwerp zijn van een Bestelling, alsmede alle daarmee samenhangende werkzaamheden.
 9. "Bestelling": het verzoek van een Gebruiker aan Dedicon/ CBB om een Product te gebruiken op de door Dedicon/ CBB aangegeven wijze.

Artikel 2. Algemeen

 1. De Leesbutler is een 50/50 initiatief en samenwerking van Stichting Dedicon en de Vereniging Christelijke Blinden Bibliotheek.
 2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Registratieovereenkomsten en Bestellingen. De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden van Gebruiker wordt door Dedicon/ CBB uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen Dedicon/ CBB en Gebruiker.

Artikel 3. Registratie en Bestellingen

 1. Bestellingen kunnen alleen worden geplaatst na het sluiten van een Registratieovereenkomst. Het afsluiten van een Registratieovereenkomst geschiedt door het invullen en insturen van het elektronische registratieformulier op de Website van Leesbutler. Het afsluiten van een Registratieovereenkomst is gratis.
 2. Gebruikers, niet zijnde Bedrijfsmatige Gebruikers, die jonger dan 16 jaar zijn, dienen voor het sluiten van de Registratieovereenkomst en het plaatsen van Bestellingen de toestemming van hun ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s) te hebben.
 3. Na registratie of plaatsing van een bestelling voor een specifiek product kan (op verzoek van Dedicon/ CBB) om een verklaring leesbeperking gevraagd worden. Deze dient dan op verzoek naar Dedicon/ CBB te worden verzonden. Alleen natuurlijke personen met een verklaring leesbeperking.
 4. Alleen volledig en juist ingevulde registratieformulieren en verklaringen leesbeperking worden in behandeling genomen. De Registratieovereenkomst komt tot stand indien Dedicon/ CBB de registratie heeft geaccepteerd en dit heeft bevestigd.
 5. Na ontvangst van de bevestiging van de totstandkoming van de Registratieovereenkomst maakt Gebruiker een elektronisch wachtwoord aan, waarmee hij kan inloggen op het niet-openbare gedeelte van de Website. Gebruiker dient dit wachtwoord vertrouwelijk te behandelen en zal dit niet aan derden verstrekken. Gebruiker zal alle adequate maatregelen treffen ter voorkoming van misbruik van zijn wachtwoord door derden.
 6. Indien Gebruiker een Registratieovereenkomst sluit, houdt dit in dat de Gebruiker de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 7. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en/of in Registratieovereenkomsten ten behoeve van Dedicon/ CBB worden bedongen, worden evenzeer jegens iedere door Dedicon/ CBB ingeschakelde derde bedongen. Deze bepaling kan niet door de Gebruiker worden herroepen.
 8. Een Bestelling komt slechts tot stand na acceptatie van een Bestelling door Dedicon/ CBB. Dedicon/ CBB is gerechtigd om Bestellingen te weigeren, danwel bepaalde voorwaarden aan het plaatsen van Bestellingen te verbinden.

Artikel 4. Duur van de Registratieovereenkomst en Bestellingen

 1. Registratieovereenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd ingaande op de datum dat Dedicon/ CBB de registratie geaccepteerd heeft.
 2. De Registratieovereenkomst kan door Gebruiker schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van elke kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.
 3. Een abonnement op een krant of tijdschrift bij de CBB wordt aangegaan voor een jaar, waarbij uw abonnement niet opzegbaar is. Na dit jaar wordt uw abonnement stilzwijgend verlengd voor onbepaalde duur. Hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand.
 4. Dedicon/ CBB houden zich het recht voor om inactieve gebruikers te verwijderen uit de database van de Leesbutler.

Artikel 5. Gebruik

 1. Voor het gebruiken van een Product gelden de volgende voorwaarden: 
  a. De door Dedicon/ CBB geleverde Producten blijven (intellectueel) eigendom van Dedicon/ CBB of haar toeleverancier. 
  b. Het is Gebruiker noch Eindgebruiker van een Product toegestaan om: 
  i. kopieerbeveiligingen of systemen ter beperking van gebruik die van toepassing zijn op het Product te reverse engineeren, veranderen of omzeilen, tenzij dit wettelijk is toegestaan; 
  ii. afgeleide werken te maken door het Product te modificeren of kopiëren; 
  iii. het Product tijdelijk of permanent af te staan voor gebruik door anderen dan de Eindgebruiker; 
  iv. het Product voor andere doeleinden te gebruiken dan voor eigen gebruik, hieronder in ieder geval begrepen voor ondersteuning bij het lees/leerproces van de Eindgebruiker.
 2. Gebruiker is verplicht zich ten aanzien van het gebruik van het Product te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig Gebruiker mag worden verwacht.

Artikel 6. Prijs en betaling

 1. De op de Website vermelde prijzen van de Producten zijn in euro's, inclusief BTW en verzendkosten binnen Nederland, eventuele belastingen of andere heffingen. De per Product vermelde prijs betreft de prijs voor het gebruik van het Product voor de gehele duur van de Bestelling. Verzending naar het buitenland kan extra kosten met zich meebrengen. De gebruiker zal hiervan voor verzending van op de hoogte worden gebracht.
 2. De prijzen van de Producten die op de Website zijn vermeld, zijn onder voorbehoud van wijziging.
 3. Alle Bestellingen door een Gebruiker niet zijnde een Bedrijfsmatige Gebruiker worden betaald middels: 
  a. een onherroepelijke online iDEAL banktransactie; of 
  b. een eenmalige schriftelijke betalingsmachtiging.
 4. Alle Bestellingen door een Bedrijfsmatige Gebruiker worden betaald middels: 
  a. een onherroepelijke online iDEAL banktransactie; 
  b. een eenmalige schriftelijke betalingsmachtiging; of 
  c. een toegezonden factuur, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 6 lid 5.
 5. Indien de betaling door een Bedrijfsmatige Gebruiker achteraf plaatsvindt na ontvangst van een schriftelijke factuur, dient de Bedrijfsmatige Gebruiker de prijs en de overige verschuldigde bedragen te betalen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum op een door Dedicon/ CBB aangegeven rekening, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.
 6. Indien Gebruiker met enige betaling in gebreke is, is Dedicon/ CBB gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende Bestelling op te schorten, dan wel te ontbinden.
 7. Dedicon/ CBB heeft het recht om na het verstrijken van de betalingstermijn over haar vordering de wettelijke rente in rekening te brengen.
 8. Indien Dedicon/ CBB haar vordering op Gebruiker aan derden ter incasso opdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van Gebruiker zijn. Voor de Bedrijfsmatige Gebruiker worden de buitengerechtelijke kosten gesteld op ten minste 15% van de vordering van Dedicon/ CBB.
 9. Door Gebruiker gedane betalingen strekken eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten. Pas na voldoening van deze bedragen vindt er mindering plaats op de hoofdsom.

Artikel 7. Aflevering en risico-overgang

 1. Dedicon/ CBB zal na acceptatie van een Bestelling de Producten leveren, voor zover het bestelde Product voorradig is.
 2. De door Dedicon/ CBB opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Gebruiker geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de Bestelling te annuleren dan wel de Registratieovereenkomst te ontbinden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Dedicon/ CBB of de tot de bedrijfsleiding behorende leidinggevend personeel.
 3. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Bestelling zijn, gaat op Gebruiker over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Gebruiker of Eindgebruiker zijn gebracht.

Artikel 8. Herroepingsrecht, klachten en aansprakelijkheid

 1. Gedurende  veertien (14) dagen na ontvangst van de Producten mag Gebruiker, niet zijnde een Bedrijfsmatige Gebruiker, de Bestelling zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden. Ontbinding van de Bestelling vindt plaats door een schriftelijke mededeling dan wel een e-mail van Gebruiker aan Dedicon/ CBB. In het geval Gebruiker de Bestelling ontbindt, is hij verplicht de betreffende Producten na ontbinding op eigen risico, voor eigen kosten en deugdelijk verpakt, terug te sturen naar het door de klantenservice aangegeven retouradres. Door Gebruiker reeds betaalde bedragen terzake van de geretourneerde Producten, zullen zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen dertig (30) dagen na ontbinding aan Gebruiker worden terugbetaald. Dedicon/ CBB behoudt zich het recht voor om geretourneerde Producten te weigeren of slechts een gedeelte van de reeds betaalde prijs te crediteren, indien deze door toedoen van Gebruiker niet zijn geretourneerd in de staat waarin Gebruiker deze zelf had ontvangen.
 2. Ofschoon met betrekking tot de Website en de Producten de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van eventuele gebreken of andere onvolkomenheden, in het bijzonder omzettingsfouten of onvolledigheden, in de Website en/of Producten niet worden ingestaan. Gebruiker heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de Producten aan de Bestelling beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij Dedicon/ CBB daarvan binnen veertien (14) dagen per e-mail dan wel schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt Gebruiker geacht de Producten in goede staat te hebben aanvaard. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen voornoemde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering door Gebruiker en uiterlijk binnen twee (2) maanden na aflevering schriftelijk aan Dedicon/ CBB worden gemeld.
 3. Indien tijdig, correct en naar oordeel van Dedicon/ CBB terecht is geklaagd, en daarmee is aangetoond dat de Producten niet aan de Bestelling beantwoorden, heeft Dedicon/ CBB de keuze de betreffende Producten op kosten van Dedicon/ CBB tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe Producten dan wel de factuurwaarde daarvan geheel of gedeeltelijk te restitueren. Door het voldoen aan een van deze verplichtingen zal Dedicon/ CBB volledig zijn gekweten.
 4. Dedicon/ CBB is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit de Registratieovereenkomst c.q. de Bestelling, voor zogenaamde indirecte schade die Gebruiker, Eindgebruiker of een derde mocht lijden ter zake van de uitvoering door Dedicon/ CBB van de Registratieovereenkomst c.q. Bestelling dan wel (het gebruik van) de Producten, hieronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, teleurgestelde verwachtingen, (andere) immateriële schade en schade door schending van rechten van derden.
 5. In het geval Dedicon/ CBB wel aansprakelijk zal zijn, is haar aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot eenmaal de factuurwaarde.
 6. Dedicon/ CBB zal geen beroep doen op de aansprakelijkheidsbeperkingen zoals genoemd in artikel 8.4, en de vrijwaringsverplichting als bedoeld in artikel 8.8, indien de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Dedicon/ CBB of het tot de directie of bedrijfsleiding behorende leidinggevend personeel noch indien de schade het gevolg is van een gebrek aan het Product dat Dedicon/ CBB kende of had behoren te kennen bij het aangaan van de Registratieovereenkomst c.q. de Bestelling.
 7. Gebruiker staat er jegens Dedicon/ CBB voor in dat de verplichtingen uit hoofde van de Registratieovereenkomst c.q. Bestelling en/of deze Voorwaarden, door Eindgebruiker niet worden geschonden c.q. correct en tijdig worden nagekomen.
 8. Gebruiker zal Dedicon/ CBB vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met het gebruik van de Producten door de Eindgebruiker en hij zal Dedicon/ CBB alle schade, waaronder begrepen (juridische) adviseurskosten, vergoeden die Dedicon/ CBB lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom met betrekking tot de Producten komen uitsluitend toe aan Dedicon/ CBB, of een derde van wie Dedicon/ CBB met betrekking tot de Producten als hier bedoeld een licentie heeft verkregen. Gebruiker noch Eindgebruiker verkrijgt een recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de Producten.
 2. Het is Gebruiker noch Eindgebruiker toegestaan op de Producten of de verpakking daarvan aangebrachte merk- of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of de Producten of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.
 3. Indien Gebruiker of de Eindgebruiker naar het oordeel van Dedicon/ CBB voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de Producten inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van een derde, dan is Dedicon/ CBB gerechtigd, zulks naar eigen keuze: 
  a. een zodanig recht te verwerven dat de Eindgebruiker het gebruik van de Producten kan voortzetten, of 
  b. naar het redelijke oordeel van Dedicon/ CBB gelijkwaardige Producten ter beschikking te stellen, of 
  c. de Producten te wijzigen opdat de inbreuk ongedaan wordt gemaakt, of 
  d. de Registratieovereenkomst c.q. Bestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden onder terugbetaling van de door Gebruiker (voor het betreffende deel) betaalde prijs, onder aftrek van een redelijke vergoeding voor het gebruik van de Producten tot het moment van ontbinding.
 4. Gebruiker zal Dedicon/ CBB onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten. In geval van een dergelijk aanspraak is alleen Dedicon/ CBB bevoegd daartegen mede namens Gebruiker verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Gebruiker zal zich van al zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal Gebruiker Dedicon/ CBB zijn medewerking verlenen.
 5. Gebruiker zal Dedicon/ CBB voor alle schade (waaronder de juridische adviseurskosten) die Dedicon/ CBB zou kunnen lijden als gevolg van een gestelde inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van een derde vrijwaren, indien Dedicon/ CBB die rechten geschonden zou hebben door gebruik te maken van gegevens, geschriften of voorwerpen of anderszins die door Gebruiker aan Dedicon/ CBB voor de uitvoering van de Registratieovereenkomst c.q. Bestelling zijn verstrekt.

Artikel 10. Communicatie

 1. Dedicon/ CBB is niet aansprakelijk voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens, mededelingen en/of leveringen welke zijn te wijten aan het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel tussen Gebruiker en Dedicon/ CBB, dan wel tussen Dedicon/ CBB en derden in verband met de relatie tussen Gebruiker en Dedicon/ CBB.
 2. Gebruiker is gehouden alle informatie die Dedicon/ CBB naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Registratieovereenkomst c.q. Bestelling tijdig en in de gewenste vorm ter beschikking te stellen. Gebruiker staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van die informatie.

Artikel 11. Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Dedicon/ CBB ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een Registratieovereenkomst c.q. Bestelling op te schorten, dan wel de Registratieovereenkomst c.q. Bestelling zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door Gebruiker dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Dedicon/ CBB gehouden is tot enige schadevergoeding.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Dedicon/ CBB onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van een partij kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Registratieovereenkomst c.q. Bestelling te voorzien was. Tot die omstandigheden worden voor Dedicon/ CBB ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de productie door Dedicon/ CBB of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning en ziekte van medewerkers.

Artikel 12. Verzuim en ontbinding

 1. Indien Gebruiker niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Registratieovereenkomst c.q. Bestelling en/of de Voorwaarden mocht voortvloeien, dan wel indien er naar het oordeel van Dedicon/ CBB sprake is van onoordeelkundig gebruik of misbruik van de Producten, is Gebruiker in verzuim en is Dedicon/ CBB zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst gerechtigd: (i) de uitvoering van die Registratieovereenkomst en alle daarmee samenhangende Bestellingen op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; of (ii) die Registratieovereenkomst en alle daarmee samenhangende Bestellingen geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden, zulks zonder dat Dedicon/ CBB tot enige schadevergoeding is gehouden.
 2. Ingeval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van een Bedrijfsmatige Gebruiker, is Dedicon/ CBB bevoegd de Registratieovereenkomst en alle daarmee samenhangende Bestellingen met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk buiten rechte te ontbinden, tenzij de Bedrijfsmatige Gebruiker of diens curator of bewindvoerder zich tegenover Dedicon/ CBB op haar schriftelijk verzoek binnen redelijke termijn bereid verklaart de Registratieovereenkomst(en) en alle daarmee samenhangende Bestellingen gestand te doen. In dat laatste geval is Dedicon/ CBB gerechtigd zonder ingebrekestelling de uitvoering van de Registratieovereenkomst(en) en alle daarmee samenhangende Bestellingen op te schorten totdat nakoming door de Bedrijfsmatige Gebruiker voldoende zeker is gesteld.
 3. Ingeval de Gebruiker, niet zijnde een Bedrijfsmatige Gebruiker, verzocht heeft om wettelijke schuldsanering of aan die Gebruiker wettelijke schuldsanering is toegekend in de zin van de Wet Schuldsanering natuurlijke Personen (WSNP), die Gebruiker onder curatele wordt gesteld of die Gebruiker is overleden, is Dedicon/ CBB bevoegd de Registratieovereenkomst en alle daarmee samenhangende Bestellingen met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk buiten rechte te ontbinden.
 4. Het bepaalde in leden 1, 2 en 3 van dit artikel doet niet af aan de overige rechten van Dedicon/ CBB op grond van de wet en deze Voorwaarden.
 5. In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 tot en met lid 3 van dit artikel zijn alle vorderingen van Dedicon/ CBB op Gebruiker onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Dedicon/ CBB gerechtigd de betreffende Producten terug te ontvangen en is Gebruiker verplicht de Producten onmiddellijk op eigen risico, voor eigen kosten en deugdelijk verpakt, terug te sturen naar het door klantenservice opgegeven retouradres. Dedicon/ CBB zal in dit geval niet verplicht zijn de ontvangen vergoeding(en) geheel of gedeeltelijk te restitueren.
 6. Bij beëindiging van de Registratieovereenkomst wordt aan Gebruiker geen toegang meer verleend tot het niet-openbare deel van de Website.
 7. De beëindiging van de Registratieovereenkomst ontslaat partijen niet van de verplichtingen die naar hun aard doorlopen. Hieronder vallen onder meer verplichtingen met betrekking tot eigendom, aansprakelijkheid, intellectuele eigendom, toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Artikel 13. Beheer en Onderhoud Website

 1. Dedicon/ CBB kan (het niet-openbare deel van) de Website tijdelijk buiten gebruik (laten) stellen wanneer dit noodzakelijk is in verband met een door te voeren wijziging of in verband met onderhoud. Dedicon/ CBB streeft ernaar, voor zover redelijkerwijs mogelijk, Gebruiker op de hoogte te stellen van de tijdstippen en de duur van de opschorting, uitsluitend voor zover de opschorting aanmerkelijke consequenties heeft voor Gebruiker. Dedicon/ CBB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schadelijke gevolgen die deze (tijdelijke) buitengebruikstelling voor Gebruiker met zich zou kunnen brengen.
 2. Het is Gebruiker niet toegestaan om de normale werking van de Website te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Het is Gebruiker evenmin toegestaan veranderingen aan te brengen in de informatie die de Website bevat, noch de toegang tot (het niet-openbare deel van) de Website te beperken of anderszins te beïnvloeden.

Artikel 14. Diversen

 1. Wanneer door Dedicon/ CBB gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Gebruiker kan nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Dedicon/ CBB deze Voorwaarden soepel toepast.
 2. Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige Registratieovereenkomst c.q. Bestelling met Dedicon/ CBB in strijd mochten zijn met enig toepasselijk wettelijk voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Dedicon/ CBB vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 3. Dedicon/ CBB is bevoegd om bij uitvoering van een Registratieovereenkomst c.q. Bestelling gebruik te maken van derden. Dedicon/ CBB is niet aansprakelijk voor de door haar ingeschakelde derden, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.
 4. Dedicon/ CBB behoudt zich het recht voor Bestellingen die naar een postbus en/of adres buiten Nederland verzonden dienen te worden, te weigeren. \Gebruiker is niet gerechtigd zijn verplichtingen uit een Registratieovereenkomst c.q Bestelling aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dedicon/ CBB.
 5. Indien sprake is van het verwerken van persoonsgegevens zullen Partijen de ter zake op hen van toepassing zijnde verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens in acht nemen.
 6. Voor zover verschillende documenten van Dedicon/ CBB terzake van de Registratieovereenkomst en alle daarmee samenhangende Bestellingen met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleren deze Voorwaarden.
 7. Dedicon/ CBB is bevoegd deze Voorwaarden te wijzigen. Gebruikers wordt aangeraden deze Voorwaarden regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.

Artikel 15. Rechtskeuze en forumkeuze

 1. Op deze Voorwaarden, alsmede op de Registratieovereenkomsten en alle daarmee samenhangende Bestellingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

VS0419